Aanpassing BouwData afsprakenstelsels aan RIBA plan of work 2020

RIBA plan of work 2020 kan schematisch als volgt voorgesteld worden:

Niettegenstaande het Engels, betrap ik er mezelf op dat ik deze termen meer gebruik dan de oorspronkelijk Nederlandse benamingen uit de BouwData studie van 2008. Vandaar dat in de afsprakenstelsels AS4 Stages & Phases en AS7 Groupware deze nu overgenomen zijn. Concreet is de "F" vervangen door een "S" doch toevoegingen t.b.v. de praktijk werden behouden.

In AS7 Groupware is de hoofdindeling volgens kolom A van tabel 4 van de BB-SfB 1990 eveneens behouden wegens geen beter alternatief. Doch, BIM bestond toen nog niet. Vandaar dat het belangrijk is om te onderstrepen dat "ontwerp" niet beperkt mag worden tot het werk van een architect of studiebureau. "Ontwerp" staat anno 2021 voor "virtueel bouwen" en omvat dus ook de werkvoorbereiding van de aannemer.

Zoals in het schema hierboven te zien, is "aanbesteding" geen Stage. Dit is vervangen door de taak "procurement" die in alle Stages moet gebeuren. Echter, in België zijn we nog niet klaar om de stap naar een volwaardig bouwteam te zetten en wordt er in de overgrote meerderheid van de dossiers nog steeds met een "bid" tijdens Stage 4 Technical Design gewerkt. Vandaar dat er binnen BouwData met volgende subindeling gewerkt wordt:

  • S04A Technical Design, aanbesteding - d.i. de aanbestedingsdocumenten incl. terechtwijzende berichten 
  • S04B Technical Design, nulstaat - d.i. bovenstaande én aanpassingen tot aan de gunning van de opdracht. Immers, er is steeds voortschrijdend inzicht, ook tijdens de periode tussen publicatie van het laatste terechtwijzend bericht en de gunning.
  • S04c Technical Design, werkvoorbereiding - d.i. technische fiches, 2D detailtekeningen en modellen die de aannemer maakt
  • S05 Manufacturing & Construction is zuiver werfbeheer incl. maandelijkse vorderingen al dan niet volgens de Earned Value Management principes en het beheer van wijzigingen
  • S06 Handover omvat de oplevering inclusief het terugrekenen naar niveau 3 elementclusters van de NEN2699 zodat er een nieuwe set kostenkengetallen beschikbaar is voor volgende projecten. Waarmee de cirkel rond is naar mijn vorig artikel "5D BIM - het nut van elementclusters".

Comments