Aandachtspunten bij het inschuiven van een klassiek lastenboek in de Whitepaper “Eénduidig framework voor nacalculatie en 5D BIM

Bij het “inschuiven” van de technische bepalingen uit een klassiek lastenboek in de structuur van elementclusters zoals beschreven in de whitepaper “Eénduidig framework voor nacalculatie en 5D BIM” zijn er een paar aandachtspunten die we graag hierna toelichten. Voor burgerlijke bouwkunde zal een lastenboek volgens SB250 geschreven worden. Ook dit kan eventueel mee ingeschoven worden in de elementclusters.

Misschien eerst nog even duiden dat de structuur aan elementclusters focust op functionele zaken die nodig zijn bij de eerste stappen in het ontwerpproces waarbij een “top-down” redenering gevolgd wordt: van grove massastudie steeds verder verfijnen tot wanneer alle ruimtes definitief bepaald zijn.

Een klassiek lastenboek moet de aannemer toelaten om vlot prijs te geven en zal dus de logica volgen waarin hij zijn onderaannemers of zijn eigen arbeiders aan het werk zet: “bottom-up” waarbij de zaken die eerst op de werf moeten gebeuren, aan bod komen. De focus ligt hier dus op het omschrijven van de soorten werk. 

Afbraakwerk

Integraal sloopwerk inclusief het eventueel opmaken van een asbestinventaris en bijhorende verwijdering door een gespecialiseerde onderaannemer, valt onder rubriek A GRONDKOSTEN, cluster A2 Sloopkosten – milieukosten, elementcluster A2A Sloopwerken Bouw(werk).

In een klassiek lastenboek zijn er vaak VH posten voorzien voor ondergrondse massieven. Doorgaans is het niet zeker of deze effectief in het project voorkomen, doch bij aanbesteding wenst men alvast de eenheidsprijzen hiervoor te kennen. Deze posten horen thuis onder rubriek A GRONDKOSTEN, cluster A2 Sloopkosten – milieukosten, elementcluster A2B Sloopwerken Ondergronds.
Ook het reinigen en verwijderen van mazouttanks en verwijderen van kabels en leidingen behoren tot dit elementcluster.

Alle lokale afbraakwerken behoren bij het desbetreffende elementcluster.
Bv. verwijderen van een dakbedekking hoort thuis onder B1C Dakafbouw/dakafwerking, lospeuteren van vloerbekleding t.e.m. de chape zit onder B1F1 Vloerafbouw/vloerafwerking binnen, afkappen van plafondbepleistering vind je bij B1H1 Plafonds binnen, …

Grondwerk

Voorafgaand saneringswerk van het terrein behoort tot rubriek A GRONDKOSTEN, cluster A2 Sloopkosten – milieukosten, elementcluster A2B Sloopwerken Ondergronds.

Een klassieke bouwput, gaande vanaf het verwijderen van beplanting over de grondwaterverlaging en afvoeren van al dan niet vervuilde grond tot het wederaanvullen, behoren tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B1 Bouwkundige werken, elementcluster B1A Fundering.

Grondwerk t.b.v. omgevingsaanleg behoren tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B4 Terrein, elementcluster B4A Terrein grondvoorzieningen.

Grondwerk in het kader van burgerlijke bouwkunde waarbij bv. de stad of gemeente tussenkomt, worden verzameld in rubriek A GRONDKOSTEN, cluster A3 Infrastructurele voorzieningen, elementcluster A3A Infra Grondwerken.

Rioleringswerk

Alles wat met de afvoer, hergebruik en afvoer van zowel regenwater als afvalwater en fecaliën van het gebouw betreft valt onder rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B2 Technische installaties, elementcluster B2A1 Technieken fluïda: vloeistof- en gasinstallaties - standaard ongeacht of het zich onder de vloerplaat of buiten het gebouw bevindt.

Alles wat met de afvoer, hergebruik en afvoer van regenwater van de omgeving rond het gebouw betreft valt onder rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B4 Terrein, elementcluster B4D Technische installaties voor het terrein.

Rioleringswerk in het kader van burgerlijke bouwkunde waarbij bv. de stad of gemeente tussenkomt, worden verzameld in rubriek A GRONDKOSTEN, cluster A3 Infrastructurele voorzieningen, elementcluster A3C Infra Rioleringen.

Betonwerk

Bij betonwerk, of het nu ter plaatse gestort is of prefab, is de eerste vraag die gesteld moet worden: is het dragend of niet?

Indien het dragend is, dan zijn er vier mogelijkheden:

  • Posten voor dragend betonwerk dat deel uitmaakt van de waterdichte kuip, behoort tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B1 Bouwkundige werken, elementcluster B1A Fundering.
  • Posten voor trappen & bordessen en hellingsbanen, behoort tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B1 Bouwkundige werken, elementcluster B1G1 Trappen en hellingbanen binnen of elementcluster B1G2 Trappen en hellingbanen buiten naargelang ze binnen of buiten liggen.
  • Posten voor uitkragende terrassen die met een thermisch onderbroken verankering aan het gebouw vast zitten, behoren tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B1 Bouwkundige werken, elementcluster B1F2 Vloeren buiten.
  • Posten voor alle overige dragende vloeren, wanden en daken behoren tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN , cluster B1 Bouwkundige werken, elementcluster B1B Skelet.

Is het betonwerk niet dragend, dan hangt het af van de locatie:

  • Prefab dekstenen bovenop dakopstanden behoren tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B1 Bouwkundige werken, elementcluster B1C Dakafbouw/dakafwerking
  • Prefab sierelementen in de gevel behoren tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B1 Bouwkundige werken, elementcluster B1D Gevelafbouw/gevelafwerking

Betonwerk, of het nu dragend is of niet of het nu prefab is of niet, voor bv. fietsenstallingen of andere kleine constructies in de tuin, behoren tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B4 Terrein, elementcluster B4BTerrein Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.)

Metselwerk

Ook hier moeten posten voor metselwerk dat dragend is op een andere plaats ingeschoven worden dan metselwerk dat dit niet is. Is het onderscheid niet duidelijk, dan trekt men gemakkelijkheid halve de grens op 14cm. Alles wat minder dik is wordt als niet dragend beschouwd en verdwijnt onder rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B1 Bouwkundige werken, elementcluster B1E Binnenwandafbouw/binnenwandafwerking.

Ondergronds funderingsmetselwerk in het kader van een fundering op staal, behoort tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN , cluster B1 Bouwkundige werken, elementcluster B1A Fundering.

Dragend metselwerk op andere plaatsen, behoort tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN , cluster B1 Bouwkundige werken, elementcluster B1B Skelet.

Metselwerk, of het nu dragend is of niet voor bv. fietsenstallingen of andere kleine constructies in de tuin, behoren tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B4 Terrein, elementcluster B4BTerrein Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.).

Bouwkundige kanaalelementen

Bovendaks behoren ze tot B1C Dakafbouw/dakafwerking

In het gebouw zelf behoren ze tot B1B Skelet.

Schrijnwerk en beglazing

Buitenschrijnwerk en bijhorende beglazing maar ook gordijngevels, poorten, tourniquets, … behoren integraal tot B1D Gevelafbouw/gevelafwerking

Binnenschrijnwerk, bijhorende beglazing, bedrijfsbinnendeuren, … behoren integraal tot B1E Binnenwandafbouw/binnenwandafwerking

(Rook)koepels, dakvlakramen, grote lichtdoorlatende dakconstructies, … behoren integraal tot B1C Dakafbouw/dakafwerking

Een deur, raam of rooster, ongeacht waar het zich bevindt in bv. fietsenstallingen of andere kleine constructies in de tuin, behoren tot rubriek B INITIËLE BOUWKOSTEN, cluster B4 Terrein, elementcluster B4BTerrein Opstallen (gebouwtjes, overkappingen enz.).

Pleisterwerk

Binnenpleisterwerk behoort tot B1E Binnenwandafbouw/binnenwandafwerking m.u.z. van de bepleistering van dagkanten aan buitenramen of -deuren. Deze laatste behoren tot B1D Gevelafbouw/gevelafwerking.

De motivering is dat als het buitenraam of -deur wegvalt, de bepleistering van de bijhorende dagkanten ook wegvalt.

Buitenpleisterwerk behoort tot B1D Gevelafbouw/gevelafwerking

Tegelwerk

Tegelwerk behoort tot:

  • Indien op de vloer binnen: B1F1 Vloerafbouw/vloerafwerking binnen
  • Indien op de wand binnen: B1E Binnenwandafbouw/binnenwandafwerking
  • Plinten en tussendorpels in deuropeningen: B1E Binnenwandafbouw/binnenwandafwerking
  • Indien op de vloer buiten: B1F2 Vloeren buiten

Vloermatten

Vaste vloermatten en hun kaders behoren tot elementcluster B3(71) Vaste verkeersvoorzieningen

Sanitaire toestellen

Sanitaire toestellen, de bijhorende kraan en meubel waar het ingewerkt is behoren tot elementcluster B3(74) Vaste sanitairvoorzieningen


Comments